Ticket #1028 (new)

Opened 7 years ago

Last modified 7 years ago

Postavitev točke v Čajnici Adam in Eva v Košakih

Reported by: samob Owned by:
Priority: normal Milestone: Naslednji mejnik
Component: projekt/slovenija Keywords:
Cc: Realization state:
Related nodes: vzavoju-40b Effort: normal
Blocking: Privacy sensitive: no
Blocked by: Security sensitive: no

Description

V zavoju 40b imamo Linksys router, ki sem ga poskušal poflashati, pa je rezultat nedelujoča napravica. Nekaj sem bral navodila kaj storiti v takem primeru, pa se nekako ne znajdem. Ali bi lahko napravico prinesel kam na diagnostiko v Mb? Ne izključujem tudi možnosti, da je naprava s kako hardwersko težavo, saj je stara že več kot 3 leta in pred flashanjem pol leta ni bila v uporabi..
Model no: WRT54GS v.4

Change History

comment:1 Changed 7 years ago by mitar

  • Related nodes changed from V zavoju 40 B to vzavoju-40b
  • Component changed from ostalo to projekt/slovenija
  • Milestone set to Naslednji mejnik
Note: See TracTickets for help on using tickets.