Ticket #179 (closed: fixed)

Opened 10 years ago

Last modified 8 years ago

Prijava na razpis "Mladi v akciji"

Reported by: mitar Owned by: mitar
Priority: major Milestone:
Component: razpisi Keywords:
Cc: Realization state:
Related nodes: Effort: normal
Blocking: Privacy sensitive: no
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Projekt bi bilo verjetno možno prijaviti na razpis Mladi v akciji, ki je odprt
večkrat na leto.

Attachments

Akcija_1.2_SI_izpolnjeno.pdf (259.5 KB) - added by mitar 9 years ago.
Akcija_1.2_SI_izpolnjeno_take2.pdf (270.6 KB) - added by mitar 9 years ago.
zavrnitev.jpg (638.4 KB) - added by mitar 8 years ago.
Jernej.pdf (40.4 KB) - added by mitar 8 years ago.
Motivacijsko pismo
Mitar.pdf (38.3 KB) - added by mitar 8 years ago.
Motivacijsko pismo
Musti.pdf (39.3 KB) - added by mitar 8 years ago.
Motivacijsko pismo
Nina.pdf (43.4 KB) - added by mitar 8 years ago.
Motivacijsko pismo
Danaja.pdf (37.8 KB) - added by mitar 8 years ago.
Motivacijsko pismo
MotivacijskaPisma.zip (7.6 KB) - added by mitar 8 years ago.
Stroski-take3.pdf (106.8 KB) - added by mitar 8 years ago.
Prijavnica-take3.pdf (250.2 KB) - added by mitar 8 years ago.
Dopis.odt (11.3 KB) - added by mitar 8 years ago.
Prijavnica-take3.1.pdf (254.4 KB) - added by mitar 8 years ago.

Change History

comment:1 Changed 9 years ago by mitar

 • Status changed from new to accepted
 • Priority changed from major to critical

Aaa. Danes je rok oddaje. Ponovno sem pozabil na to. Nič, bom poskusil kaj spisati. Ampak bodite pripravljeni na pomoč.

comment:2 Changed 9 years ago by mitar

 • Priority changed from critical to major

Prispel na pošto ob 0:03. :-(

Ampak to nam daje možnost, da jim pišemo, zakaj ta področja, ki so sicer v Evropi možna, pri nas niso pokrita:

Projekti za spodbujanje inovativnosti in kakovosti

Ta podakcija podpira projekte, katerih cilj je uvajanje, izvajanje in spodbujanje inovativnih pristopov na področju mladine. Zahtevke za dotacijo v okviru te podakcije lahko oddate po objavi posebnega razpisa za zbiranje predlogov.

Informacijske aktivnosti za mlade in akterje na področju mladinskega dela in organizacij

Ta podakcija podpira aktivnosti na evropski in nacionalni ravni, ki izboljšujejo dostop mladih do informacijskih in komunikacijskih storitev ter spodbujajo udeležbo mladih pri pripravah in razširjanju uporabniku prijaznih in ciljno usmerjenih informacijskih izdelkov. Prav tako podpira razvoj evropskih, nacionalnih, regionalnih in lokalnih mladinskih portalov za razširjanje posebnih informacij za mlade. Zahtevke za dotacijo v okviru te podakcije lahko oddate po objavi posebnega razpisa za zbiranje predlogov.

comment:3 Changed 9 years ago by mitar

Pripenjam izpolnjeno prijavnico.

Changed 9 years ago by mitar

comment:4 Changed 9 years ago by mitar

Poslal sem jim e-mail, zakaj tega drugega področja ni.

comment:5 Changed 9 years ago by mitar

So mi (hitro, ne komaj sedaj) odgovorili:

Res je, Informacijske aktivnosti za mlade in akterje na podrocju mladinskega dela in organizacij je ena izmed podakcij programa Mladi v akciji. Na to podakcijo se v nobeni državi ni mogoče prijaviti neposredno nacionalnim agencijam, ampak jo upravlja Izvajalska agencija EACEA v Bruslju, ki občasno objavi poseben razpis za zbiranje predlogov.

Program Mladi v akciji je namreč strukturiran tako, da se nekatere akcije upravljajo pretežno decentralizirano, torej s pomočjo nacionalnih agencij v programskih državah. Te podakcije so podrobno opisane v Vodniku po programu Mladi v akciji (gre na primer za 1.1 – Mladinske izmenjave, 1.2 – Mladinske pobude, večji del akcije 2 – Evropska prostovoljna služba itd.).

Spet drugi projekti se upravljajo centralizirano (tak primer so recimo projekti Evropske prostovoljne službe, ki vključujejo partnerje iz tako imenovanih drugih partnerskih držav sveta (npr. Uganda, Brazilija, ZDA, Japonska ipd).

Nekatere podakcije v nasprotju z zgoraj omenjenimi nimajo stalnega razpisa, ampak Izvajalska agencija EACEA občasno objavi poseben razpis za zbiranje predlogov. Tak primer so na primer podakcija 3.1 – Sodelovanje z drugimi državami sveta, 4.6 – Partnerstva, in med drugim tudi podakcija 5.4, ki zanima vas. Običajno gre za zahtevnejše mednarodne projekte, cilji, vsebina in finančna pravila pa so vsakič opredeljena v posebnem razpisu.

Določene podakcije progama pa so namenjene podpori ustaljenim strukturam oz. mehanizmom, pomembnim na področju mladinske politike, in ne omogočajo prijave projektov. Tak primer je podakcija 4.2 – Podpora Evropskemu mladinskemu forumu, podakcija 4.7 – Podpora strukturam programa, podakcija 5.2 – Podpora aktivnostim za boljše poznavanje področja mladine in druge.

Več o podakciji 4.5 – Informacijske aktivnosti za mlade in akterje na podrocju mladinskega dela in organizacij lahko najdete neposredno na spletnih straneh Izvajalske agencije EACEA, neposredna povezava do akcije 4 in podakcije 4.5. Povezava do posebnih razpisov v letu 2010. Naslednji prijavni rok za podakcijo 4.5 je predviden 10.9.2010, besedilo razpisa pa še ni znano.

Če boste ob izidu posebnega razpisa za zbiranje predlogov ugotovili, da ustrezate razpisnim pogojem, in se odločili za prijavo, vam želimo veliko uspeha. Veseli smo, kadar se slovenske organizacije odločajo za sodelovanje tudi v zahtevnejših akcijah programa.

comment:6 Changed 9 years ago by mitar

Poslal sem jim tudi našo pripravljeno prijavo in so tako pokomentirali:

Nacionalna agencija v skladu s cilji Akcije 1.2 podpira projekte, v okviru katerih mladi aktivno in neposredno sodelujejo pri aktivnostih, ki so jih sami zasnovali in jim tudi omogočajo aktivno izvajanje projektov. Pri projektu morate biti pozorni, da se ne osredotočite zgolj na udeležence v aktivnosti, ampak v aktivnost vključujete tudi druge ljudi (iz soseske, lokalnega okolja). Žal vaš projekt ne ustreza zastavljenim ciljem, saj se premalo osredotoča na prednostne naloge programa kot tudi na učne cilje ter izkušnje udeležencev.

Predlagam, da si v Vodniku po programu Mladi v akcije pogledate poglavje Kako oblikovati dober projekt? na strani 40.

Še nekaj o stroških aktivnosti: računalniška strojna in programska oprema so dobrine, ki po svoji naravi trajajo dlje od trajanja projekta in s tem obdobja do upravičenosti stroškov v projektu. Zato je mogoče strošek uporabe takšne opreme upoštevati le kot strošek amortizacije delovne in druge opreme, pri čemer na strošek konkretnega projekta odpade le obdobje trajanja projekta.

Glede evropskih razpisov pa je treba paziti, da ne gre za dvojno financiranje – vsak projekt na ravni EU lahko zaprosi le za eno dotacijo iz proračuna EU, zato projekti, financirani s strani programa Mladi v Akciji, ne smejo prejeti nobene druge podpore Evropske unije v istem obdobju.

Changed 9 years ago by mitar

comment:7 Changed 9 years ago by mitar

 • Status changed from accepted to closed
 • Resolution set to fixed

Drugi poskus.

comment:8 Changed 8 years ago by mitar

 • Status changed from closed to reopened
 • Effort set to normal
 • Resolution fixed deleted

Očitno bo potreben še tretji poskus.

Changed 8 years ago by mitar

comment:9 Changed 8 years ago by mitar

OK. Sem seda bil nekaj časa na telefonu in ugotovil, da se nikamor ne pride z iskrenim pristopom, saj imajo pač pravila, ki se jih morajo držati. Torej nakup opreme, tudi če jo podariš naprej, ni upravičen strošek. Ampak najem je. Tako da naslednjič bomo pač predstavili vse skupaj kot najem routerjev za čas trajanja projekta, pač v ceni nakupa routerjev. Hkrati pa se dogovorili, da najemodajalec po preteku projekta donira to opremo udeležencem programa.

Baje imajo tudi novo brošuro ravno glede stroškov, tako da bi bilo dobro tam prebrati stvari.

Sicer pa so še enkrat poudarili, da moramo bolj poudariti aktivnost mladih in neformalno učenje ter druge cilje akcije. Sem dobil občutek, da so jim stvari preveč strokovne in jim je zato to potrebno še toliko bol razložiti.

comment:10 Changed 8 years ago by mitar

 • Keywords razpisi added

Changed 8 years ago by mitar

Motivacijsko pismo

Changed 8 years ago by mitar

Motivacijsko pismo

Changed 8 years ago by mitar

Motivacijsko pismo

Changed 8 years ago by mitar

Motivacijsko pismo

Changed 8 years ago by mitar

Motivacijsko pismo

Changed 8 years ago by mitar

Changed 8 years ago by mitar

Changed 8 years ago by mitar

comment:11 Changed 8 years ago by mitar

 • Status changed from reopened to closed
 • Resolution set to fixed
 • Privacy sensitive unset

Oddali tretjič.

Changed 8 years ago by mitar

Changed 8 years ago by mitar

comment:12 Changed 8 years ago by mitar

 • Keywords razpisi removed
 • Component changed from ostalo to razpisi
Note: See TracTickets for help on using tickets.