Ticket #655 (closed: fixed)

Opened 9 years ago

Last modified 8 years ago

Napaka pri risanju grafa clientov na mercnikova-1a

Reported by: mitar Owned by: mitar
Priority: major Milestone:
Component: projekt/ljubljana Keywords:
Cc: Realization state: maintenance
Related nodes: mercnikova-1a Effort: normal
Blocking: Privacy sensitive: no
Blocked by: Security sensitive: no

Description (last modified by mitar) (diff)

Napaka pri risanju grafa clientov na tej točki. Nekaj se je zablokiralo. Drugi grafi se rišejo normalno naprej, ta pa ne.

Change History

comment:1 Changed 9 years ago by kostko

 • Status changed from new to assigned
 • Keywords mercnikova-1a added
 • Component changed from baza točk to točke
 • Owner changed from kostko to nejko
 • Milestone 2.0b deleted

To ni napaka, če pogledam nodewatcher output točka ne sporoča več nodogsplash podatkov. Kar pomeni da je nekaj narobe na točki. Firmware revizija 607 je popolnoma prestara in tega nima smisla debugirati dokler točka ni nadgrajena.

comment:2 Changed 9 years ago by mitar

 • Status changed from assigned to accepted
 • Owner changed from nejko to mitar

comment:3 Changed 9 years ago by mitar

 • Status changed from accepted to closed
 • Resolution set to fixed

Sem nadgradil nodewatcher paket.

comment:4 Changed 9 years ago by mitar

 • Description modified (diff)

comment:5 Changed 9 years ago by mitar

 • Keywords mercnikova-1a removed
 • Related nodes set to mercnikova-1a

comment:6 Changed 8 years ago by Musti

 • Effort set to normal
 • Summary changed from Napaka pri risanju grafa clientov to Napaka pri risanju grafa clientov na Mercnikova-1a

comment:7 Changed 8 years ago by mitar

 • Summary changed from Napaka pri risanju grafa clientov na Mercnikova-1a to Napaka pri risanju grafa clientov na mercnikova-1a

comment:8 Changed 8 years ago by mitar

 • Component changed from točke to projekt/ljubljana

comment:9 Changed 8 years ago by mitar

 • Privacy sensitive unset
 • Realization state set to maintenance
Note: See TracTickets for help on using tickets.