Ticket #917 (closed: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 7 years ago

Dodatek za Trac za obvestilo ob nekem datumu

Reported by: mitar Owned by: mitar
Priority: critical Milestone:
Component: spletne strani Keywords:
Cc: Realization state:
Related nodes: Effort: normal
Blocking: Privacy sensitive: no
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Dobro bi bilo dodati/razviti dodatek za Trac, ki bi omogočal, da nastaviš, da te (oziroma vse prijavljene na obvestila) opozori na ticket ob nekem datumu oziroma čez nekaj dni.

Change History

comment:1 Changed 7 years ago by mitar

  • Status changed from new to accepted
  • Component changed from ostalo to spletne strani
  • Privacy sensitive unset

comment:2 Changed 7 years ago by mitar

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.