Ticket #918 (new)

Opened 7 years ago

Last modified 6 years ago

Postaviti točko na Ptujskem gradu

Reported by: Musti Owned by: Musti
Priority: normal Milestone: Naslednji mejnik
Component: projekt/slovenija Keywords:
Cc: Realization state:
Related nodes: Effort: high
Blocking: Privacy sensitive: no
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Skupaj z radioamaterskim klubom Ptuj postaviti točko na njihovi lokaciji na Ptujskem gradu. Uplink se izvede preko točke Mariborska-39.

Plan dela:
-sestati se na lokaciji in oceniti možnosti (do 10.4.11)

Change History

comment:1 Changed 7 years ago by mitar

  • Privacy sensitive unset
  • Milestone set to Naslednji mejnik

comment:2 Changed 6 years ago by mitar

  • Component changed from ostalo to projekt/slovenija
Note: See TracTickets for help on using tickets.