Ticket #919 (assigned)

Opened 7 years ago

Last modified 7 years ago

Ptuj – Zanimive lokacije

Reported by: janezek Owned by: janezek
Priority: normal Milestone:
Component: projekt/slovenija Keywords:
Cc: Realization state: idea, wish
Related nodes: Effort: normal
Blocking: Privacy sensitive: no
Blocked by: Security sensitive: no

Description (last modified by mitar) (diff)

Seznam lokacij na Ptuju, kjer poznam lastnike lokacij in sem mnenja da če se jim predstavi projekt bodo zainteresirani pomagat projektu.

Change History

comment:1 Changed 7 years ago by janezek

  • Description modified (diff)

comment:2 Changed 7 years ago by mitar

  • Component changed from točke to projekt/slovenija

comment:3 Changed 7 years ago by Musti

  • Owner set to janezek
  • Status changed from new to assigned
  • Privacy sensitive unset

comment:4 Changed 7 years ago by mitar

  • Summary changed from wlan-si Ptuj to Ptuj – Zanimive lokacije
  • Description modified (diff)
  • Realization state set to idea, wish
Note: See TracTickets for help on using tickets.