Ticket #999 (new)

Opened 7 years ago

Last modified 7 years ago

Vešnerjeva domačija

Reported by: Musti Owned by:
Priority: normal Milestone: Naslednji mejnik
Component: projekt/slovenija Keywords:
Cc: Realization state: offer
Related nodes: Effort: normal
Blocking: Privacy sensitive: no
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Vešnerjeva domačija, Planica 28 je v Planici nad Framom, 780m nadmorske višine z vidno linijo proti Boču, Donački gori, Ivanščici in Sljemenu.

Na kmetiji je mogoče postaviti antenski stolp, naprimer leseni drog, elektrika je na voljo. Povezovanje na hrvaško je mogoče.

Change History

comment:1 Changed 7 years ago by mitar

  • Milestone set to Naslednji mejnik
Note: See TracTickets for help on using tickets.